polskienglishdeutsch
Klauzula informacyjna
 

    1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: McLean Brothers Poland Sp. z o.o. Z Administratorem mona si kontaktowa pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres: Potok 15, 70-813 Szczecin  lub email: mclp@mclean.pl 

2.Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbdno przetwarzania do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci.

3.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spók polegaj na oferowaniu klientom produktów i usug z zakresu przetwórstwa rybnego , które przede wszystkim przyczyniaj si do zwikszenia stabilnoci i bezpieczestwa obrotu gospodarczego

4.Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane rcznie oraz automatycznie 

5.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim s one udostpniane przez róda publicznie

6.W zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysuguje Pani/Panu prawo do:

·         dania od Administratora dostpu do Pani/Pana danych osobowych,

·         dania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         dania od Administratora usunicia Pani/Pana danych osobowych,

·         dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.Wicej na temat praw przysugujcych Pani/Panu w zwizku z przetwarzaniem przez McLean Brothers Poland Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, jak równie ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych rodków ochrony prawnej, mona dowiedzie si kontaktujc si z Administratorem pod adresem mailowym: mclp@mclean.pl

 

Administrator dokada wszelkich stara, aby zapewni wszelkie rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umylnym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostpem, zgodnie ze wszystkimi obowizujcymi przepisami.

  


Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.OK